søndag 22. februar 2009

FREMSKRITTSPARTIET ERKLÆRER HELLIG KRIG MOT MODERASJONEN I NORGEFremskrittspartiets formann Siv Jensen advarer nå i mot det hun sjøl kaller for den pågående snikislamiseringen av Norge.

— Det må vi sette en stopper for. Hvis FRP får fornye Norge, er det norsk lov og norsk styresett som skal gjelde. Vi vil ikke tillate særkrav for noen enkeltgrupper, slo hun fast i sin tale til landsstyret i dag.

Hun tegnet et dystert bilde av hva som vil skje dersom man tillater særbehandling i landet.
Hun viste til Malmö der svensk lov, ifølge Jensen that is, er erstattet av Sharia-lovgiving i deler av byen; og hvor svensk politi visstnok knapt våger seg inn i enkelte bydeler.

— Dette er ikke skremselspropaganda. Dette er en hverdag som ikke får komme til Oslo, sa Jensen.

Bakgrunnen for partiformannens utspill er den mye omtalte hijabsaken, og krav fra islamske grupper om sin egen islamske undervisning og om sin egen islamske mat i norske fengsler.
Hun tok også for seg regjeringens forsøk på å begrense mulighetene til religionskritikk.
Jensen sa videre at hijab som en del av politiuniformen, ikke har noe med religionsfrihet å gjøre.

(Hva skulle det ellers ha med å gjøre?)

— Det uniformerte Norge må ikke legge forholdene til rette for den enkeltes tro, konstaterte hun.

Siv Jensen benyttet også anledningen til å beskylde regjeringen for å ha fjernet seg fra folks hverdag.
Hun lover andre boller dersom FRP kommer til makten.

— Hver eneste dag fram til September skal vi minne Jens om alle løftene hans som regjering har brutt. Regjeringen har distansert seg fra hverdagen til folk flest, sa hun.

— Frp skal sette ord på hverdagen og fornye Norge. Vi er villig til å gjøre andre ting enn det regjering etter regjering har gjort tidligere og hvor det er vanskelig å få øye på noen forskjell. Målet er å komme i regjering og gjøre hverdagen enklere for folk flest, avsluttet partiformannen.

Hun tok så opp eldreomsorgen, helsevesenet, rusomsorgen og veiutbyggingen, og andre områder der hun mener at regjeringen har sviktet.
Det alvorligste angrepet ble likevel rettet mot det Siv Jensen kaller for «SVs moderne skole».

Hun sa at SV-skolen fører til en rotløs skolehverdag, der elevene ikke vet hvor de skal være fra den ene timen til den andre.

— Vi må legge bort den eksperimentelle skolegreia SV har drevet med i over tre år. Det er bare pugging som gjelder, sa Jensen.

Frp-formannen vil innføre en skole som går tilbake til trygge rammer og klasserom, og en skole der lærerne har autoritet.
Verstingene vil hun rett og slett bare fjerne fra klasserommene.

(Kilde: NTB & NRK)

Vi kan med andre ord nå snakke om en ren krigserklæring fra Fremskrittspartiet, rettet i mot hele det moderate Norge; dette fra ei dame som tar mål av seg til å bli den nye sheriffen i byen.

Ble det kanskje litt for mye ildvann på Sheriff Harry i Durango?
28 kommentarer:

lillevanilje sa...

Nettopp. Og det er et paradoks at Jensens parti kalles FREMSKRITTspartiet.

Om det er for mye ildvann med i bildet, skal være usagt, men hovedprosjektet er sansynligvis et nytt nasjonalistisk "nasjonalmuseum"

http://lillevanilje.vgb.no/2009/02/22/jensen-rir-igjen-sannsynlig-pa-en-ekte-d%C3%B8lahest-den-ogsa-med-skylapper/

Anonym sa...

Som AP-velger og medlem er jeg faktisk enig med Siv Jensen i at vi ikke skal godta særkrav fra enkelt grupper slik som islamistene, og at det vil være uheldig hvis Oslo får utvikle seg til å få de tilstandene hun beskrev fra Malmö.

FRP har et skikkelig dårlig program og vi i Arbeiderpartiet faktisk er opptatt av de samme problemstillingene som FRP, så jeg vil oppfordre de som vurderer å stemme FRP på grunn av denne saken om å lese programmet til FRP og deretter programmet til AP.

Admiral_Gullars sa...

YO

Anonym sa...

Men folket ser ut til å være enig med frk.Jensen.Og det skjønner jeg godt!

Admiral_Gullars sa...

Dersom du med "folket" eller "folk flest" mener velgerne til FRP så kan du ha rett i det; Herr Anonym.
FRP-velgerne er helt sikkert enige med Siv Jensen, i alt det hun sa.

Admiral_Gringo sa...

Flere religionsforskere mener at islamiseringsdebatten er både utydelig og unyansert.

- Det som mangler er presisjon og kunnskaper om hva snikislamisering er for noe, sier religionsforsker Kari Vogt ved Universitetet i Oslo.

Religionsforsker ved Misjonshøgskolen i Stavanger, Jan Opsal, mener det aldri har funnet sted noen snikislamisering i Norge.

- Det som mangler i denne debatten er en realitetsorientering. Hvis denne snikislamiseringen, som Siv Jensen viser til, handler om å få halalmat i fengsler og på sykehus, så er ikke dette noe som har foregått i stillhet eller i skjul. Men det handler om en videreføring av toleranse som for eksempel det å gi jødene koschermat, sier Opsal.

- Det finnes også kristne grupper som ønsker endring av lovverket ut fra sin ideologi, men nå vil nok de hevde at dette er snakk om å gå tilbake til det «norske», legger han til.

Opsal mener problemet med Jensen er at hun gir uttrykk for at norsk kultur og norske lover er statiske. Mens realiteten er at politikerne endrer lovverket stadig vekk, noe som er en del av den demokratiske prosessen.

- Derfor trengs det en mye mer kunnskapsbasert debatt som ikke er basert på frykt og aggresjon, men en debatt som er preget av en nyansering. Det gjelder først og fremst at vi greier å vise toleranse og respektere for andres rett til fri religionsutøvelse, noe som er nedfelt i det norske lovverket. Siv Jensen er veldig med på å angripe retten til denne religionsutøvelsen, sier han.

- Sånn sett kan man si at det er Siv Jensen som går til angrep på det norske lovverket, sier Opsal.

Dag Øistein Endsjø, religionsforsker ved Universitetet i Bergen, mener politikere må ta en mer generell debatt om hvordan religiøse grupper prøver å påtvinge sin religiøse overbevisning på andre grupper i samfunnet.

- Jeg skulle ønske en mer prinsipiell debatt. Islamisering eller forkristning av samfunnet er det samme. Det er der debatten må ligge. Man kan ikke gå til angrep på én religion, man må se på dette i en helhet, sier Endsjø.

- Når man da snakker om islamisering av samfunnet, så handler det om i hvilken grad religion skal ha innflytelse på politikken. Det finnes klare islamiseringsforsøk i Iran og Nord-Nigeria hvor islam ligger til grunn for hele lovgivningen. Sånt sett er ikke islamiseringsbegrepet det beste å bruke i Norge. Hijabbruk i politiet er ikke snikislamisering, men det var snakk om tilrettelegging for minoriteter, sier Endsjø.

Jensen skapte et dramatisk bilde av hvordan store byer i Norge kunne risikere å bli rammet av snikislamisering, og henviste til Malmö som et eksempel på en svensk storby hvor sharialover har fått innpass.

- Vi skal ikke godta egne fridager eller separerte gymtimer ut fra kjønn. Det blir å tillate at minoriteter bestemmer samfunnsutviklingen. Det vil vi ikke ha noe av. Det er norsk lov og styresett som skal gjelde. Tillater vi dette så kan også Oslo og andre norske byer nærme seg tilstandene i Malmö der utrykningsmannskaper ikke tør dra inn i enkelte bydeler, og der sharialovene har overtatt fullstendig, sa Jensen på landsstyremøtet.

Opsal mener derimot at det er små muligheter for en gettofisering i norske byer hvor enkeltgrupper dominerer et område eller en bydel.

- Snarere tvert imot. De sentrale delene i Oslo er mindre gettopreget nå enn for 10-15 år siden. Årsaken til dette er fordi det er mange innvandrere som har greid seg brukbart og har flyttet til andre bydeler hvor det er mer familievennlige boliger. Så på det punktet er tendensene det motsatte, sier Opsal.

Olve Hagen Wold sa...

Islam er en misjonerende religion hvis endelige mål er global underkastelse. Dette er femteklassepensum. Religionsforskeren din legger seg derfor under dette nivået.

Admiral_Gringo sa...

Alle religioner vil dominere; islam er ikke noe unntak nei.
Synes ikke Herr Hagen Wold at debatten om snikislamisering er overdrevet og oppblåst?

lillevanilje sa...

"Både islam og kristendom er i sitt vesen misjonerende religioner. Det betyr at man har en overbevisning om at den åpenbarte sannheten er gjeldende for hele verden og derfor gjerne vil overbevise andre om den. Det vi har funnet er at det ikke er nødvendig eller ønskelig å fornekte dette perspektivet for å kunne ha en meningsfull dialog. Tvert om har dette vist seg å være en styrke."
http://irn.no/2006/index.php?option=com_content&task=view&id=78&Itemid=85

Sitat fra et fellesdokument utarbeidet og signert av begge parter, etter et dialogmøte mellom kristne og muslimer i Trondheim

Se også dette dokumentet side 3
http://www.kirken.no/index.cfm?event=downloadFile&nodeid=23139

referanse til samme dokument finnes også her
http://folk.uio.no/leirvik/krismusdialog.html

Olve Hagen Wold sa...

For det første stemmer det ikke at alle religioner vil dominere. I vår tid er det stort sett kun Kristendom og Islam som søker global dominans. Men Islam går mye lenger. Bare Islam krever total underkastelse, og total samkjørsel av politikk, religion og filosofi. Bare Islam har totalitær makt i enkelte land, og bare Islam prøver aktivt å få totalitær kontroll over resten av verden.

Så nei, jeg synes ikke debatten om "snikislamisering" er overdrevet og oppblåst. Derimot synes jeg den er svært underdrevet, blant annet fordi debatten har handlet om "snikislamisering", og ikke migrasjon og islamisering.

Olve Hagen Wold sa...

Viser til mitt eget innlegg om temaet: http://olvesblaaskoleblogg.blogspot.com/2009/03/motstand-mot-multikulturalisme-er-ikke.html

lillevanilje sa...

"Bare Islam krever total underkastelse, og total samkjørsel av politikk, religion og filosofi"

.. Hva med Norge da?

F.eks Grl. § 2, annet ledd:
"Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme."

Eller
§ 4.

"Kongen skal stedse bekjende sig til den evangelisk-lutherske Religion, haandhæve og beskytte denne"

Eller
§12, annet ledd
"Af Statsraadets Medlemmer skulle over det halve Antal bekjende sig til Statens offentlige Religion. "

eller
§ 16.

Kongen (les regjeringen) anordner al offentlig Kirke- og Gudstjeneste, alle Møder og Forsamlinger om Religionssager, og paaser, at Religionens offentlige Lærere følge de dem foreskrevne Normer.

Hva med det kristen livssynspartiet Kristelig folkeparti?

Norge er en av få stater i verden (Iran er vel den andre) som har hatt et medlem fra presteskapet som øverste politiske leder.

Olve Hagen Wold sa...

Heldigvis har de aldeles forkastelige lovene du trekker frem liten innvirkning på det norske samfunnet, og KrF har relativt lite innflytelse. Men man skal aldri bruke ett onde til å argumentere for ett større onde.

lillevanilje sa...

Men de er der - det er poenget! Og det kan du aldri underslå uansett hvor forkastelig du mener de er.

lillevanilje sa...

Det er en god skikk først å feie for egen dør før man feier for andres.

Olve Hagen Wold sa...

Jeg prøver så godt jeg kan å feie for min egen dør, men jeg bestemmer ikke. Det blir merkelig å anklage meg for å være en hykler på grunn av avgjørelser jeg ikke har hatt muligheten til å påvirke. Uansett, skal man bekjempe to fiender, angrip den farligste først.

lillevanilje sa...

"Jeg er overbevist om at norske tradisjoner og verdier er så sterke at de vil overleve i møtet med «særkrav», enten disse kommer fra religiøse, etniske eller politiske minoriteter. Dessverre har ikke Frp like stor tro på styrken i det norske verdigrunnlaget."
Per-Kristian Foss om "Frps fiendebilde", aftenposten http://www.aftenposten.no/meninger/article2956876.ece

Jeg håper også vår kultur overlever angrep og særkrav fra de som ser islam som den store truslen og fienden.

Admiral_Gullars sa...

Jeg leste kritikken til Herr Hagen Wold mot multi-kulti hippiene.
Slike hippier er selvsagt totalt uegnede for politisk lederskap, og slike hippier finnes definitivt; vi har alle møtt dem.

Men at slike hippier har noen større politisk makt er en ren fiksjon; nesten alle bare flirer overbærende av dem.

Akkurat som vi flirer overbærende av Siv Jensen som maner fram ett bilde av Kalifen ved Wiens porter; på grunn av hijab i purken.

Olve Hagen Wold sa...

Innlegget mitt handlet om politikken som faktisk blir ført i Europa, ikke om tankespinnet til håpløse idioter. Hippiene du snakker om har faktisk flertallsregjering.

Admiral_Gullars sa...

Klimaet i den offentlige debatten om islam og den muslimske minoriteten i Norge, det begynner nå å bli giftig; uten at dette er Herr Hagen Wold sin skyld slik jeg ser det.

Det er mange grunner til dette, og noen av dem råder vi i Norge i liten grad over.

Den voksende "industrien" som hevder å vite at vi står overfor et umiddelbart forestående islamistisk erobringsforsøk mot vesten, har for eksempel sammenheng med den nykonservative vendingen i amerikansk og annen vestlig politikk.

(Kalifen kjem)

Gjennom denne ideologiske endringen har den tradisjonelle (og tidligere akk så isolerte) fremmedfiendtlige høyresida i Norge fått seg nye alliansepartnere blant nykonservative, spesielt kristne.

Samtidig har folk som har sett kristenfundamentalismen som den store trusselen mot sine egne nyvunne rettigheter (for eksempel homofile) plutselig funnet sammen med de samme kristenfundamentalistiske miljøene som tidligere forfulgte dem; under "presset" fra en felles ytre fiende, islam that is.

(Pim Fortuyn etc.)

Til sammen utgjør disse kreftene en ganske betydelig politisk samfunnskraft, som kan føre til en forskyvning av hele det politiske landskapet i en fremmedfiendtlig og høyreorientert retning.

(Kalifen står atter ved Wiens porter)

Under presset fra disse nye politiske konjunkturene, så har venstresida og arbeiderbevegelsen *ikke noe annet valg* enn å gå inn i disse betente spørsmålene om religion, sekularisme og integrering med samme type grundighet og politisk-demokratisk organisasjonsarbeid som de tidligere har gått inn i mange andre brennende politiske og sosiale spørsmål.

Dette må erstatte de tidligere tiders forsømmelser, der deler av venstresida, i likhet med borgerlige «kosmopolitter» og «multikulturalister», har trodd på (eller bare ønsket intenst å tro på) at alt kan løses med moralistiske fordømmelser og "antirasisme" brukt i mot alt i fra dem som klager på skattene, til dem som klager på dårlig veistandard.

Venstresida og arbeiderbevegelsen må i stedet se integreringsutfordringen primært som et sosialt problem, som kan og bør løses gjennom dyp kunnskap om leveforholdene til folk; og en like så konkret politikk for å endre dem.

Venstresida må rett og slett være like drillet i minoritetspolitiske spørsmål som det FRP er.

Når det store og langvarige sjøslaget om religion og integrering nå kommer, så må venstresidas fartøyer være like godt, for ikke å si bedre, rigget enn den fremmedfiendtlige høyresidas.

Bare slik kan vi hindre at dette århundret blir rase-og-religionskrigenes århundre.

Jeg tror vi kan vinne denne kampen, men ikke ved hjelp av det "markedet" som ingen selvstendig vilje har.

Markedet er som de gamle avguder; uten kraft og styrke.

Olve Hagen Wold sa...

Markedet er resultatet av alle menneskers rasjonelle handlinger, så å si at det er uten kraft og styrke er mildt sagt temmelig nedlatende.

Helge Samuelsen sa...

Desverre er det slik at uten markedet eksisterer bare diktaturet, der Jens skal bestemme hva du skal ha til middag? (og det som verre er)

Admiral_Gullars sa...

Markedet bare er der, men det løser ingen problemer.
Hvem sier forresten at markedsaktører nødvendigvis er rasjonelle?
Jeg vil selvsagt ikke at Jensemann skal bestemme over folk; aller minst over maten min :)

Admiral_Gringo sa...

- Det foregår en sniknedbygging av velferdsstaten gjennom en systematisk underfinansiering av offentlig sektor.

Det sa Fagforbundets leder Jan Davidsen i sin åpningstale til de ca. 500 deltakerne på Velferdskonferansen i Mars.

Davidsen sa videre at markedsstyringen gjennom såkalt New Public Management har på kort tid omdannet målene for offentlig sektor fra å tjene folk og næringslivet, til å tjene penger.

Fagforbundets leder la ikke fingrene imellom og sa klart ifra at dette er en utvikling som de ansatte i det offentlige ikke ønsker.

Davidsen gikk også langt i å advare (og det i klar tale) mot å undervurdere drivkreftene bak markedsreformene i offentlig sektor.

- Åpningen av offentlig sektor gjennom New public management sørget for at spekulasjonskapitalen kunne forankre seg i de realøkonomiske verdiene i offentlig sektor. Disse mekanismene må vi ikke underkjenne.

Davidsens sterke og helt totalt korrekte uttalelser betyr videre at LOs største forbund tar et kraftig oppgjør med markedsreformene i offentlig sektor.

Davidsen understreket at markedstilpasningen i offentlig sektor pågår med stor styrke, også under den rødgrønne regjeringen.

- Det er ikke nok sammenheng mellom det politikerne sier, og det de gjør. Fagbevegelsen vil ha en ny kurs.

Den rødgrønne regjeringen fikk gjennomgå fra flere hold på talerstolen på Mars-konferansen. Mange av representantene i salen var sentrale pådrivere for den rødgrønne valgseieren i 2005.

Misnøyen var godt synlig på overflaten. Flere av innlederne savnet et oppgjør med den markedsreformene i offentlig sektor.

- Regjeringen tar markedsstrukturene for gitt. De tar ingen dyptgående grep for å endre på dette, Tvert imot. På mange samfunnsområder tilrettelegger de rødgrønne for at høyresida kan gjennomføre omfattende privatiseringer over natta ved et eventuelt regjeringsskifte, sa Asbjørn Wahl, daglig leder for organisasjonen "For Velferdsstaten".

Han etterlyste også en mye større vilje blant de rødgrønne til å bruke offentlig sektor som eksempel for gode modeller i arbeidslivet.

- Da må de satse på offentlig sektor og bygge på ansattes kompetanse og deltakelse, sa han.

Kjell Arne Røvik, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, advarte tilhørerne mot å tro at markedsreformene i offentlig sektor er en bølge som går over.

- Siden 2000 og opp til i dag har disse reformene blitt hyppigere, mer omfattende og mer markedsbaserte. Fagbevegelsen har havna på defensiven i denne kampen, sier han.

Røvik er ikke av den oppfatning av at New public management tankesettet er på retur.

- Det er en utbredt oppfatning om at alle typer organisasjoner, bør utformes i speilbildet av en bedrift. Forretningsformen er den dominerende måten å organisere samfunnsenheter på i dag, sier han.

Han mener det største problemet med denne forretningsmodellens dominans er hvor sjølbegrunnende den opererer.

- Man trenger ikke lenger å begrunne en reform av offentlig sektor eller hvorfor forretningsmodellen skal legges til grunn.

Røvik er også opptatt av hvordan ordene skiftes ut eller skifter betydning. Han mener det pågår en «språklig maskering» av politikken for å dekke over det reelle innholdet.

- Noen ganger kan ikke politikerne si rett ut at de driver med markedstilpasning i offentlig sektor fordi da reagerer folk med en gang. Derfor pakker de det inn i nye, mer nøytrale begreper, sier han.

I gårsdagens avis uttalte statssekretær i helse og omsorgsdepartementet, Dagfinn Sundsbø, at foretaksmodellen i sjukehussektoren ikke er New public management, men en styringsmetode. Stemmer det?

- Man kan umulig påstå at foretaksmodellen i helsesektoren kun er en nøytral styringsmodell. Uansett om man mener at foretaksmodellen er bra eller dårlig, så innebærer den i alle fall en markedstilnærming som reduserer politikernes mulighet til å styre, sier Røvik.

Han mener at foretaksmodellen definitivt likner mer på markedsstyring, enn på tradisjonell forvaltning.

Helge Samuelsen sa...

Markedet skal ikke forvalte eierskap. Det er en alvorlig misforståelse(?) som får konsekvenser for blant annet helseforetakene.

Man må forstå hva markedet er. Markedet er IKKE at helseforetakene, som er finansiert av folket, skal gis bort til andre aktører. Det er imidlertid det en holder på med.

Markedene fungerer ikke ved at en ikke tar eieransvar. Staten har vist at de ikke har peiling på noe. Ønsker folket å drifte helseforetak gjennom staten, bør man ta et eieransvar ved å kaste dagens styre (regjering). Desverre må man også kaste stort sett alle andre på storinget for å oppnå vesentlig kursforandring.

Deri ligger et dilemma.

Mitt råd er: å forstå markedene, for de eksisterer enten vi liker det eller ikke - men å ikke forveksle markedene med et føydalsystem. Det er det mange som ønsker at vi skal akseptere. Men Eieransvaret kan defineres akkurat som vi vil.

Admiral_Gullars sa...

Til de uinnvidde:

Herr Samuelsen er en klok mann og en sann libertarianer (ikke liberaler)

Til Helge sjøl:

Jeg er ikke uenig med din markedsdefinisjon, men i Norge idag så opererer debattens ymse deltakere svært ofte med helt ulike, nesten personlige, begrepsapparat.

Det så vi tydelig under diskusjonen om tigging, der folk ikke engang har den samme oppfatningen av hva noe så enkelt som tiggeri egentlig er.

Mange debatter ender bare opp med skinnuenigheter og stråmannskamper av ypperste merke.

Føydalmarkedet, som ganske korrekt ikke er et fritt og rettferdig marked, er dessverre ofte det markedet som praktiseres i virkelighetens verden.

Semikorrupsjon, nettverkskameraderi og kartellvirksomhet er heller regelen enn unntaket; og den gode mann Adam Smith advarte mye om dette.

Det er den delen av Smiths teorier som høiremænderne sensurerer ut, akkurat slik som mange menigheter siler ut noen (for dem) ubehagelige deler av bibelen.

Derfor synes jeg også at det blir korrekt å snakke om markedsfundamentalister; alle disse rare folka fra FRP og Høire, som tror at å forsvare middelalderens rettspleie (semikorrupsjon og plutokrati) er det samme som å kjempe for "friheten og markedet" - ja hallooooo så lite de har skjønt av hvordan verden virkelig er.

Det blir noe nesten religiøst og fanatisk over disse høirefolka og frepperne; oftest tjener de faktisk under 800 000,- i året også, så da vil jo de personlig tape mye penger på den samme politikken som de kjemper for.

Itsa sad and bjutifull world ;)

Birger Skruddusvingen sa...

lillevanilje:

"Nettopp. Og det er et paradoks at Jensens parti kalles FREMSKRITTspartiet."

Hvordan kan det være et paradoks at et parti som arbeider for fremskritt heter "Fremskrittspartiet"? Vet du ikke hva "paradoks" betyr?

Canute sa...

Mange muslimer ringer til Islamsk Råd Norge fordi de er redde etter negative medieoppslag om muslimer den siste tiden.

Generalsekretær Shoaib Sultan i Islamsk Råd Norge (IRN) forteller til Vårt Land at han daglig får telefoner fra redde muslimer.

Årsaken er ifølge Sultan flere negative medieoppslag og gjentatte angrep på islam og muslimer fra politikere den siste tiden.

Blasfemidebatten, politihijabdebatten, snikislamisering, PSTs advarsel mot radikale islamister og Martin Kolbergs utspill mot islamsk ekstremisme har preget mediene de siste ukene.

- Summen av disse sakene har vært en tung byrde for mange norske muslimer, sier Sultan.

Han forteller at han får tilbakemeldinger fra muslimer han møter på gata og i moskeer som er redde for utviklingen.

- De er bekymret for hvordan dette skal ende. Noen sier at det er en kampanje mot islam, andre sier at det er et steg mot å forby islam i Norge, sier Sultan.

Han er særlig kritisk til Frps utspill om snikislamisering.

- Det blir for dumt, sier han.

Sultan er oppgitt over islamdebattene og måten de føres på.

- Mange norske muslimer er skuffet, de er en del av det norske samfunnet, og likevel blir de behandlet annerledes i disse debattene, sier Sultan.